سوابق آموزشی

1. تدریس در واحد تهران شمال از سال 1376 تاکنون،

2. تدریس در واحد علوم و تحقیقات از سال 1389 تاکنون،

3. تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 3 سال .