مشخصات فردی

دکتر صدیقه اربابیان

رشته تحصیلی : زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی

مرتبه دانشگاهی : دانشیار

Islamic Azad University- North Tehran Branch- - TEHRAN IRAN

Current Status

plant ontogeny, Department of Biology, School of Biological Sciences, Islamic Azad University - Tehran North Branch

ردیف

مدرک تحصیلی

(لیسانس …)

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

شهر

کشور

1

لیسانس

زیست شناسی

تربیت معلم

تهرن

ایران

2

فوق لیسانس

علوم گیاهی

آزاداسلامی-واحدتهران شمال

تهران

ایران

3

دکتری

علوم گیاهی-سلولی تکوینی

آزاداسلامی-واحدعلوم تحقیقات

تهران

ایران