مجید اسدی شهمیرزادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۵مهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
(تنظیم نشده)سرپرست دانشکده فنی و مهندسیقطعیتمام وقت(تنظیم نشده)