نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

امیراقبال خواجه رحیمی

دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی
امیراقبال خواجه رحیمی
استادیار دکتری
Ae_Khajeh_Rahimi@iau-tnb.ac.ir علوم و مهندسی صنایع غذایی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/khajeh-rahimi/fa

رضوان خوش لسان

دکتری
مترجمی انگلیسی
رضوان خوش لسان
مربی دکتری
r_khoshlessan@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshlesan/fa

ژاله

ژاله خوشخو

دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی
ژاله خوشخو
دانشیار دکتری
zh_khoshkhoo@iau-tnb.ac.ir علوم و مهندسی صنایع غذایی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshkhoo/fa

مرجانه خیر

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مرجانه خیر
مربی کارشناسی ارشد
m_khayer@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

دکتری
زیست شناسی
فیروزه خیل تاش
مربی دکتری
f_kheiltash@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/kheiltash/fa

اصغر

اصغر دادبه

دکتری
ادبیات فارسی
اصغر دادبه
استاد دکتری
a_dadbeh@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/dadbeh/fa

فیروزه دالکی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
فیروزه دالکی
مربی کارشناسی ارشد
f_dalaki@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
مهدی دانشور نائینی
مربی کارشناسی ارشد
m_daneshvar_naeini@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvar-naeini/fa

علیرضا دانشوران

دکتری
مدیریت صنعتی
علیرضا دانشوران
مربی دکتری
ar_daneshvaran@iau-tnb.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvaran/fa

مریم

مریم داودی

دکتری
معارف اسلامی
مریم داودی
مربی دکتری
m_davoudi@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/davoodi/fa

پیروز درخشی

دکتری
شیمی کاربردی
پیروز درخشی
استادیار دکتری
p_derakhshi@iau-tnb.ac.ir شیمی کاربردی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/derakhshi/fa

آرزو درستیان

دکتری
ژئوفیزیک
آرزو درستیان
استادیار دکتری
a_dorostian@iau-tnb.ac.ir ژئوفیزیک
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/dorostian/fa

علی اصغر

علی اصغر درودیان

دکتری
تربیت بدنی
علی اصغر درودیان
استادیار دکتری
Doroodian@iau-tnb.ac.ir تربیت بدنی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/doroodian/fa

صونا دریغ

دکتری
مترجمی روسی
صونا دریغ
استادیار دکتری
s_darigh@iau-tnb.ac.ir مترجمی روسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/darigh/fa

مهیندخت

مهیندخت دهدشتیان

دکتری
مهندسی محیط زیست
مهیندخت دهدشتیان
مربی دکتری
m_dehdashtian@iau-tnb.ac.ir مهندسی محیط زیست
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/dehdashtian/fa

حسین دهقان

دکتری
علوم اجتماعی
حسین دهقان
استادیار دکتری
h_dehghan@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/dehghan/fa

اکرم دوستی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
اکرم دوستی
مربی کارشناسی ارشد
a_doosti@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa