نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۵۵۱ مورد.
مهیندخت

مهیندخت دهدشتیان

دکتری
مهندسی محیط زیست

حسین دهقان

دکتری
علوم اجتماعی

اکرم دوستی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
اکرم دوستی کارشناسی ارشد
- علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa

مهران دولو

دکتری
شیمی پلیمر

محسن راثی

دکتری
ادبیات فارسی

محمدمهدی رادان

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
محمدمهدی رادان کارشناسی ارشد
- علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/radan/fa

ثریا

ثریا رازقی

دکتری
ادبیات فارسی
محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
محمد

محمد ربانی

دکتری
شیمی تجزیه
هرمز

هرمز رحیمیان اکی

دکتری
ادبیات فارسی