نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مهسا تبری

دکتری
مهسا تبری
استادیار دکتری
m_tabari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

فریبا

فریبا تدین

دکترای تخصصی
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
f_tadayon@iau-tnb.ac.ir -
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

دکتری
برق و کامپیوتر
احمد ترابی
مربی دکتری
a_torabi@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مهشاد
مهشاد تسنیمی
استادیار دکتری
m.tasnimi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

دکتری
برق و کامپیوتر
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکتری
Taghizadeh-Ansari@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

فریدون

فریدون تندنویس

دکتری
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
Tondnevis@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
j_tavana@iau-tnb.ac.ir -
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

حمیدآقا تولائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
h_tavalaee@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

دکتری
شیمی
علی ثقفی
مربی دکتری
a_saghafi@iau-tnb.ac.ir شیمی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
p_jaberi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa