نمایش 127 تا 144 مورد از کل 570 مورد.

حمیدآقا تولائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

سام

سام جبه داری

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
محمدرضا جعفری
استادیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

دکتری
علوم زیستی - بیو شیمی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکتری
- علوم زیستی - بیو شیمی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

دکترای تخصصی
علوم زیستی - زیست شناسی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی جلائی فر

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
علی جلائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

پیام جلیلی

دکتری
فنی و مهندسی - مکانیک
پیام جلیلی
مربی دکتری
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک
بهرام جلیلی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی
داوود جهانی
دانشیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

دکتری
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa