زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه شرق نهبندان، دانشگاه شهید بهشتی (8/11/1373 تا 8/11/1374)

- پهنه‏بندی لرزه زمین‏ساخت و تعیین حریم گسلش در استان یزد، دانشگاه یزد (تیرماه 1374 لغایت تیرماه 1376)

- تأثیر گنبد نمکی قلعه گچی بر شوری آب‏های زیرزمینی دشت داریون با توجه به ساختار زمین‏شناسی منطقه، دانشگاه شهید بهشتی (2/5/1385 لغایت 10/10/1386)

- پروژه مدل‏سازی شکستگی‏ها در مخازن کربناته (سازند آسماری و سروک) در میادین گچساران و پارسی، دانشگاه شهید بهشتی (4/10/1387 لغایت 15/12/1388)

- تکتونیک نمک در دشت گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (20/8/1387 لغایت 19/10/1388)

- تحلیل هندسی ـ کینماتیکی گسل چنار ـ بوزون‏دره، به عنوان یک گسل ناشناخته و پویا در جنوب خاور شهرستان دماوند و نقش آن در الگوی ساختاری و لرزه‏خیزی منطقه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (15/12/1388 لغایت 15/10/1389)

- تحلیل هندسی ـ کینماتیکی گسل‏های جنوب و جنوب‏غربی شهر قم (گسل‏های خضر، قیزقلعه و شادقلی) و نقش آن‏ها در الگوی ساختاری و لرزه‏خیزی منطقه، به ویژه
شهرک‏های در دست احداث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (21/3/1390
لغایت 21/3/1391)