کتب

کتاب تألیفی 17 جلد

کتاب "سایزموتکتونیک" (لرزه‏خیزی، چاپ دوم، 1386)، رتبه دوم در پنجمین دوره کتاب
سال دانشجویی، در گروه فنی و مهندسی، در سال 1377 را کسب کرده است.

کتاب ترجمه 8 جلد

کتاب "روش‏های اساسی زمین‏شناسی ساختمانی" (ترجمه، چاپ دوم، 1390)، رتبه اول
در یازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، در گروه علوم پایه، در سال 1383 را کسب کرده است.