سوابق آموزشی

مهم‏ترین فعالیت‏های آموزشی

تدریس دروس زمین‏شناسی ساختمانی و سایزموتکتونیک در دانشگاه‏های مختلف ایران به
شرح زیر:

سیستان و بلوچستان، تربیت معلم تهران، یزد، پیام نور تهران و ورامین، شهید بهشتی، آزاد
اسلامی، واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات و آشتیان.

مهم‏ترین فعالیت‏های اجرایی

- سرپرست اداره آموزش دانشگاه تربیت معلم زاهدان از 15/2/1363 تا 20/2/1366 (شماره ابلاغ 45، تاریخ 15/2/1363)

- مدیر گروه زمین‏شناسی دانشگاه تربیت معلم زاهدان از 25/4/1364 تا 15/11/1369 (شماره ابلاغ 1885، تاریخ 25/4/1364)

- مدیر گروه زمین‏شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از 19/2/1373 تا 13/10/1376 (شماره ابلاغ 12276، تاریخ 19/2/1373)

- عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 25258، تاریخ 19/7/1374)

- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از 13/10/1376 تا 26/11/1376 (شماره ابلاغ 29141، تاریخ 13/10/1376)

- رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از 26/11/1376 تا 16/6/1378 (شماره ابلاغ 34489، تاریخ 26/11/1376)

- عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 33070، تاریخ 5/11/1376)

- عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 16996، تاریخ 7/4/1379)

- عضو هیأت ممیزه غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (شماره ابلاغ 114443/88، تاریخ 26/6/1383)

- سرپرست گروه زمین‏شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، به مدت یک سال (شماره ابلاغ 28756، تاریخ 7/5/1383)

- سرپرست گروه زمین‏شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، به مدت یک سال (شماره ابلاغ 4522، تاریخ 29/1/1385)

- عضو هیأت ممیزه غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 122441/88، تاریخ 26/5/1385)

- مدیر گروه زمین‏شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، به مدت یک سال (شماره ابلاغ 9088، تاریخ 11/2/1386)

- عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 11617-13/د، تاریخ 12/6/1386)

- مدیر گروه زمین‏شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از 1/8/1386 تا 31/6/1388 (شماره ابلاغ 1093/1/130/ د، تاریخ 1/8/1386)

- عضو هیأت ممیزه غیرپزشکی دانشگاه آزاد (شماره ابلاغ 624312/8، تاریخ 6/7/1388)

- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه زمین‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (شماره ابلاغ 41081، تاریخ 16/6/1392)

- معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، از تاریخ 23/6/1392 لغایت 30/3/1393 (شماره ابلاغ 45211، تاریخ 23/6/1392)

- عضو هیأت ممیزه غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو سال (شماره ابلاغ 572292/15، تاریخ 3/12/1392)

- سرپرست دانشکده علوم پایه (شماره ابلاغ 14623، تاریخ 3/3/1393)