جوایز و افتخارات

دکتر محسن پورکرمانی استاد نمونه کشوری در سال 1376

الف) استاد نمونه دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1369

ب) استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1374

پ) استاد نمونه کشور در سال 1376

ت) استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال در سال 1379

ث) استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387