افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم ثابت با استفاده از خوشه بندی پویای گره ها و سازوکار محافظت از انرژی مبتنی بر سیستم کروم

نویسندگان, سپیده آدابی
همایشدومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار لاهیجان
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله