عامل مذاکره کننده بازار-رفتار گرای نوین برای تخصیص کارای منابع گرید محاسباتی

نویسندگانآدابی سپیده, علی موقر رحیم آبادی، امیر مسعود رحمانی
همایششانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

در بازارهای واقعی مدل های اقتصادی فراوانی برای تنظیم قیمت منابع گرید بر مبنای عرضه و تقاضا و میزان ارزشمندی منابع برای متقاضیان وجود دارد. مذاکره یکی از پر کاربردترین مدلهای اقتصادی در راستای مدیریت منابع در گرید است. عامل های نرم افزاری مذاکره کننده نقشی بسزا در راستای محقق سازی مذاکره ایفا می نمایند. ایده اصلی در این مقاله طراحی عامل رفتار- بازارگرای مذاکره کننده تحت نام (MBDNA )به منظور مدیریت تخصیص منابع در گرید است . MBDNAمقدار مناسب امتیاز قابل واگذاری در فرآیند مذاکره را با لحاظ فاکتورهای رقابت،فرصت،زمان باقیمانده تا deadline و رفتار پیشین حریف حساب می کند.ارزیابی عملکرد MBDNA در مقایسه با عامل مذاکره کننده MDA با رویکرد دو معیار: کامل شدن وظیفه و بودجه پرداختی در محیط شبیه ساز Gridsim صورت پذیرفت.نتایج شبیه سازی نشان دهنده بهبود در هر دو معیار ذکر شده است.