نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

حمید پوریوسفی

دکتری
علوم اجتماعی

مژگان پویا

دکتری
زبان اسپانیایی
مریم

مریم پیوندی

دکتری
زیست شناسی

مهسا تبری

دکتری
صنایع غذایی
کامبیز

کامبیز تحویلداری

دکتری
شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری دکتری
شیمی کاربردی
-

فریبا

فریبا تدین

دکترای تخصصی
شیمی تجزیه
فریبا تدین دکترای تخصصی
- شیمی تجزیه
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

دکتری
مترجمی زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی دکتری
- مترجمی زبان انگلیسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

عبدالرسول تلوری

دکتری
مهندسی عمران

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
جمیله توانا کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa