نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۲ مورد.

حمید پوریوسفی

استادیار

علوم اجتماعی

مژگان پویا

مربی

زبان اسپانیایی

مریم

مریم پیوندی

دانشیار

زیست شناسی

مهسا تبری

استادیار

صنایع غذایی

گلناز تجدد

استادیار

زیست شناسی

کامبیز

کامبیز تحویلداری

استادیار

شیمی دریا

فریبا

فریبا تدین

دانشیار

شیمی تجزیه

احمد ترابی

مربی

حقوق

مسعود

مسعود ترابی آزاد

دانشیار

فیزیک دریا

مهشاد

مهشاد تسنیمی

استادیار

مترجمی زبان انگلیسی

شکوه تفرشی

استادیار

کتابداری

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد

شیمی آلی

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار

حقوق

کریم مسعود تقی گنجی

استادیار

شیمی دریا

لعیا تکبیری اسکوئی

مربی

میکروبیولوژی

عبدالرسول تلوری

دانشیار

مهندسی عمران

فریدون

فریدون تندنویس

استاد

تربیت بدنی

جمیله توانا

مربی

ادبیات انگلیسی